สคบ.ออกมายันบริษัทหลอกขายทัวร์ไปญี่ปุ่นไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ

ทางด้านกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่า สคบ.ได้ออกมาชี้แจงในกรณีที่มีสมาชิกบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้ถูกหลอกซื้อทัวร์ญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 11 ถึง 16 เมษายน 2560 ราคาคนละ 13,130 บาทและได้จ่ายเงินซื้อไปแล้วแต่ว่าเมื่อถึงเวลาเดินทางปรากฏว่าไม่มีเที่ยวบิน

ในการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นทำให้กลุ่มสมาชิกซื้อทัวร์ที่ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากค่ะ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้มีการอ้างว่าบริษัทได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงกับทาง สคบ.และกองคุ้มครองผู้บริโภคตามธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงจึงได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่พบว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรง

จากทาง สคบ.แต่อย่างใดและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวก็ต้องเป็นไปตามทางด้านพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พุทธศักราช 2551 และนายทะเบียนตาม พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ไม่สามารถที่จะรับจดทะเบียนให้กับธุรกิจขายตรงได้ค่ะ